MENU

UNICEF “Analyse de la situation des enfants et des femmes à São Tomé-et-Principe en 2015”

2636
3

CLIENT: UNICEF, São Tomé-et-Principe

Layout of Report for UNICEF “Analyse de la situation des enfants et des femmes à São Tomé-et-Principe en 2015”, 224 pages. Report was on French and Portuguese. We have provided service of guidance and support in graphical layout,  redesigning tables (cca. 200 tables, graphs, charts and figures) and image selection. Final product was prepared for print and web.

Project language: French, Portuguese

Grafički dizajn i prijelom izvješća za UNICEF “Analiza stanja djece i žena u Sao Tome i Principe 2015”, 224 stranica. Izvješće je bilo na francuskom i portugalskom jeziku. Pružili smo uslugu grafičkog dizajna i prijeloma, redizajna tablica (oko 200 tablica, grafova, karti i figura) i selekciju slika. Finalna publikacija bila je pripremljena za tisak i objavu na web stranicama.

March 2016 to  April 2016
Team Members: Ainhoa Jaureguibeitia, Tina Šut, Petra Zorić, Iva Stastny Brosig